Regulamin reklamacji

§1

Zakres stosowania

 • Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o. uchwalonym przez Zarząd Spółki.
 • Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o.

 

§2

Definicje

 • Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Producenta w związku z niezadowalającą jakością produktu i/lub usługi.
 • Klient – osoba prawna, osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów lub jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność zaciągania praw i zobowiązań we własnym imieniu.
 • Reklamujący – Klient (detaliczny, Przedstawiciel, Dystrybutor) lub inna osoba posiadająca stosowne upoważnienie do reprezentowania Klienta.
 • Producent – Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o.
 • Dokumenty potwierdzające zasadność reklamacji – faktura lub paragon wystawiony przez Producenta, potwierdzający zakup reklamowanego produktu u Producenta.

 

§3

Odpowiedzialność

 • Reklamujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji Producentowi według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.
 • Producent – jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji oraz poinformowania Reklamującego o sposobie jej rozpatrzenia.
 • Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu lub zdrowiu, wynikłą z użytkowania piły niezgodnego z jej przeznaczeniem, lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez producenta.
 • Producent nie odpowiada za straty lub utracone korzyści wynikające z użycia, lub też niemożliwości użycia narzędzia.
 • Producent na czas naprawy gwarancyjnej nie jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi pił zastępczych.

 

§4

Zasady zgłaszania reklamacji

 • Termin składania reklamacji – reklamacja może być wniesiona w ciągu 6 miesięcy od dnia sprzedaży reklamowanego produktu. Za dzień sprzedaży uznaje się dzień wystawienia faktury lub paragonu przez Producenta. Reklamacje zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu nie będą uwzględniane.
 • Reklamujący jest zobowiązany złożyć reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu i/lub usługi.
 • Miejsce składania reklamacji – reklamacja powinna być zgłoszona w siedzibie Producenta lub przesłana na adres: ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń, 96-321 Żabia Wola.
 • W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu produktów Producenta u Dystrybutora Producenta, reklamację należy złożyć w miejscu, w którym dokonano zakupu. Dystrybutor, który jest w tym przypadku Reklamującym, jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć reklamowany produkt do Producenta.
 • Reklamujący dostarcza reklamowany produkt do siedziby Producenta na własny koszt.
 • Treść zgłoszenia reklamacyjnego – reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej na formularzu reklamacji, który dostępny jest: na stronie internetowej www.ro-ma.pl, w siedzibie Producenta, w siedzibach Dystrybutorów Producenta. Warunki gwarancji są ogólnodostępne w siedzibie Producenta.
 • Do formularza reklamacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zasadność reklamacji. W przypadku gdy Reklamującym jest Przedstawiciel lub Dystrybutor Producenta, jest on zobowiązany poza fakturą potwierdzającą, że zakupił reklamowany produkt u Producenta, dołączyć również dokument (faktura, paragon) potwierdzający sprzedaż danego produktu Klientowi reklamującemu produkt.
 • W przypadku nie dołączenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji Reklamujący ma prawo dostarczyć je w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Producenta, nie dostarczenie tych dokumentów powoduje, że reklamacja zostanie uznana za niezasadną.
 • Termin przyjęcia reklamacji – za termin przyjęcia reklamacji uznaje się dzień, w którym reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacji i dokumentami potwierdzającymi zasadność reklamacji dotarł do siedziby Producenta.
 • Niepoprawne wypełnienie formularza reklamacji spowoduje odesłanie go Klientowi do uzupełnienia, co skutkować będzie wydłużeniem czasu niezbędnego na rozpatrzenie reklamacji.
 • W przypadku kiedy poddawane weryfikacji piły okażą się produktami innych producentów, lub jeśli będą skorodowane, za przeprowadzone czynności może zostać naliczona dodatkowa opłata.

 

§5

Rozpatrzenie reklamacji przez Producenta

 • Producent zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji.
 • Producent może uznać, odrzucić lub częściowo uznać zasadność reklamacji.
 • Producent udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji w formie pisemnej na formularzu reklamacji.
 • W przypadku gdy udzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni roboczych jest niemożliwe Producent informuje Reklamującego w ciągu 14 dni roboczych od terminu przyjęcia reklamacji o niemożności odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może przekroczyć 30 dni roboczych od dnia przyjęcia reklamacji.
 • Za termin odpowiedzi na reklamację uznaje się dzień wysłania odpowiedzi przez Producenta.
 • W przypadku uznania lub częściowego uznania zasadności reklamacji Producent zobowiązany jest do naprawy lub wymiany produktu i dostarczenia go na własny koszt Reklamującemu. W przypadku braku możliwości wymiany produktu przez Producenta jest on zobowiązany do wypłaty należnej kwoty Reklamującemu lub zaliczenia jej na poczet przyszłych zobowiązań Reklamującego. W przypadku, gdy reklamacja była złożona u Dystrybutora Producenta, Producent jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt do Dystrybutora.
 • W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji przez Producenta Reklamujący może w ciągu 30 dni od terminu odpowiedzi na reklamację odebrać reklamowany produkt z siedziby Producenta. Producent w okresie 30 dni od terminu odpowiedzi na reklamację zobowiązany jest na życzenie Reklamującego wysłać mu reklamowany produkt na koszt Reklamującego. W przypadku nieodebrania reklamowanego produktu w wyznaczonym terminie Producent złomuje reklamowany produkt.

 

§6

Odwołanie się od decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji

 • Reklamującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Producenta w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisma z odpowiedzią na reklamację. Po upływie tego terminu odwołanie zostaje odrzucone.
 • Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Producenta.

Formularz reklamacji

 

Odwiedź nas

Ro-Ma Zakłady Narzędzi
Skrawających Sp. z o.o
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń
96-321 Żabia Wola

Skontaktuj się z nami

tel. +48 46 857 89 50
fax +48 46 857 89 51

e-mail: info@ro-ma.pl

© RO-MA - All Rights Reserved